فنی ترین بازیکن بدمینتون در سطح شهرستان آمل ازمدرسه راه نور

فنی ترین بازیکن بدمینتون در سطح شهرستان آمل

سینا طالبی ،فنی ترین بازیکن بدمینتون در سطح شهرستان آمل شناخت شد.تبریک به مجموعه راه نور آمل