مسابقه رباتیک

مسابقه رباتیک

عرفان جعفری،کسب رتبه دوم لیگ مسیریاب ، امیرعلی فضلی ، کسب رتبه سوم لیگ ابتکارات در مسابقات کشوری راه یابی به مسابقات جهانی با سرپرستی مهندس محمد جواد ابراهیمی مقد