مسابقات ساخت و پرواز هواپیما

مسابقات ساخت و پرواز هواپیما

امیر حسین یوسفی،رتبه چهارم شهرستان آمل در اولین دوره مسابقه ساخت و پرواز هواپیما