رفتار درمانی در کودکان

در روز چهارشنبه مورخ 1398/11/20 جلسه ای با موضوع رفتار درمانی در کودکان با حضور مشاور برجسته استان و کارشناس صدا و سیما سرکار خانم دکتر صالحی در سالن شهرداری آمل راس ساعت 15 برگزار میگردد.شرکت برای عموم رایگان میباشد.

دومین همایش عمومی مشاوره با موضوع رفتار درمانی در کودکان